Jednake šanse

Projekat "Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju" živi i raste u našoj Školi, a i mi sa njim, već punih osam godina. Započeli smo marta 2005. saradnju i druženje sa Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP) iz Beograda i ta saradnja i dalje traje. CIP vodi Projekat, a finansijsku podršku pružaju Fond za otvoreno društvo Srbije i Pestaloci fondacija iz Švajcarske.
Osnovna ideja Projekta je kvalitetno obrazovanje za sve i jednake šanse za sve. Cilj Projekta je pružanje podrške manjinskim i marginalizovanim grupama, a posebno mladima romske nacionalnosti, da se uključe u sistem srednjoškolskog obrazovanja i da uspešno završe srednju školu.
Sve aktivnosti koje se realizuju u Školi, podstiču mlade na uvažavanje različitosti, na toleranciju i nenasilnu komunikaciju. Želimo da škola bude bezbedno i prijatno okruženje za sve. Nastojimo da mlade osnažimo da budu aktivni učesnici u donošenju odluka koje se tiču njihovog obrazovanja.
Osim aktivnosti koje su namenjene mladima, radimo i sa roditeljima naših učenika i budućih učenika. Roditelji su partneri u obrazovnom procesu pa je pružanje podrške roditeljima značajan segment našeg rada.

Škola sa dobrom praksom - nagrada saveta evrope

Nakon tri godine rada postali smo sasvim sigurni da smo na dobrom putu i da ono što radimo daje pozitivne efekte. To je bila dobra osnova da se prijavimo na konkurs Kampanje Dosta koju podržava Savet Evrope. Uradili smo aplikaciju za konkurs i uneli u aplikaciju sve što smo radili i postigli kao i ciljeve kojima težimo. Usledila je nagrada. Bili smo jako ponosni što smo proglašeni za jednu od pet škola u regionu koja se uspešno bavi romskim pitanjima.
Tako osnaženi ulazimo u drugi trogodišnji ciklus Projekta sa namerom da širimo ideje dobre prakse. Uključili smo još dve škole u Projekat: Prehrambeno-hemijsku i Pravno-poslovnu. Sve aktivnosti se od tada odvijaju na nivou sve tri škole.

Interkulturalna razmena

Sastavni deo Projekta je interkulturalna razmena koja se dešava od 2008.
Učenici naše škole i ostalih škola u Projektu svake godine borave dve nedelje u Dečijem selu Pestaloci u Trogenu, u Švajcarskoj. Osnovni cilj boravka mladih je razvoj interkulturalnosti. Mladi iz Srbije učestvuju u radionicama sa mladima iz drugih zemalja, upoznaju različite kulture, druže se, a po povratku u svoje škole nastavljaju da šire duh tolerancije i uvažavanja različitosti.

Međunarodna konferencija posvećena obrazovanju

- Inovacije u preduniverzitetskom obrazovanju u organizaciji Ministarstva prosvete -
Mladi iz škola koje učestvuju u Projektu, uz podršku svojih nastavnika, bili su aktivni učesnici Konferencije. Zahvaljujući osnaživanju koje su dobili tokom bavljenja aktivnostima u okviru Projekta, mladi su uspeli da na delu pokažu šta znači participacija mladih. Vodili su forum za mlade, jer oni to znaju i mogu.

Nastavak projekta

Nakon mnogo rada i značajnih uspeha i priznanja, možemo da se pohvalimo da smo model škole koja ima kapaciteta da širi ideje dobre prakse.

Priručnik "škola jednakih šansi"

Priručnik Škola jednakih šansi nastao je kao rezultat zajedničkog rada svih škola u Projektu. U njemu su sadržani primeri iz prakse svih škola koje učestvuju u Projektu. Pripremile su ga saradnice CIP-a i on predstavlja minimum pedagoške intervencije za uspešnu inkluziju učenika u srednjoškolsko obrazovanje.

koordinator Projekta psiholog Radmila Ilić