Тимови наставничког већа

 

НАЗИВ ТИМА

септембар – децембар

јануар – јуни

1.

Тим за самовредновање

Вођа Тима : Илић Радмила

Чланови Тима:

 • Миливојевић Јулијана
 • Михајловић Славиша
 • Живковић Весна
 • Представници Ученичког парламента
 • Представник Савета родитеља

Кључна област:

 • Подршка ученицима,
 • Постигнућа ученика,

Показатељи:

 • Упитник за ученике
 • Упитник за родитеље
 • Иницијални тестови из српског и математике

Кључна област:

 • Подршка ученицима,
 • Постигнућа ученика,

Показатељи:

 • Упитник за ученике
 • Упитник за родитеље
 • Иницијални тестови из српског и математике

2.

Стручни актив развојног планирања

Вођа Тима: Илић Радмила

Чланови Тима:

 • Најдановић Марија
 • Тописировић Драган
 • Вукадиновић Милена
 • Николић Александра
 • Марковић Малина
 • Димитријевић Марија
 • Златановић Душица
 • Савет  родитеља
 • Ученички  парламент
 • Семинар за наставнике на тему  сарадња са родитељима
 • Активно оријентисана настава-методе-К2П1
 • Планирање  превенције и ефикасно реаговање на насиље
 • Правилник о награђивању  наставника
 • Израда амблема као обележја школе
 • Израда табела за праћење постигнућа ученика

3.

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Вођа Тима: Костић Милан

Чланови Тима:

 • Илић  Радмила
 • Вукић Милан
 • Крстић Марина
 • Николић Марина
 • Марјановић Милица
 • Илић Миљан
 • Марјановић Славица
 • Божиловић Марина
 • Анђелковић Дејан
 • Ученички парламент
 • Радионице  и семинари за ученике, наставнике и родитеље
 • Стављање разгласа у функцију

 

4.

Тим за каријерно вођење

Вођа Тима: Миливојевић Јулијана

Чланови Тима:

 • Златановић Душица
 • Рашић Драгана
 • Крстић Гордана
 • Илић Радмила
 • Бојковић Татјана
 • Живковић Весна
 • Ракић Иван
 • Голубовић Милица
 • Праћење потреба тржишта за одређеним кадровима и промоција на огласној табли
 • Анкете о интересовањима ученика
 • Праћење потреба тржишта за одређеним кадровима и промоција на огласној табли
 • Анкете о интересовањима ученика

5.

Тим за инклузију

Вођа Тима: Илић Радмила

Чланови Тима:

 • Јанковић Сузана
 • Стојадиновић Данијела
 • Митић Сузана
 • Стојановић Лидија
 • Миливојевић Јулијана
 • Златановић Душица
 • Најдановић Марија
 • Обука чланова Тима на тему мапирање деце са сметњама;
 • израда педагошког профила и индивидуализације
 • Обука на тему израде ИОП-а према потреби Школе
 • Израда ИОП-а
 • Израда ИОП-а (индивидуални образовни план)
 • Евалуација урађених ИОП-а
 • Праћење ИОП-а

6.

Тим  за сарадњу са родитељима и локалном средином

Вођа Тима: Михајловић Славиша

Чланови Тима:

 • Тешић Лидија
 • Илић Радмила
 • Цакић Новица
 • Станковић  Маја
 • Пејчић Јелена
 • Бешлић Џунић Вера
 • Израда плана активности којима ће се повећати сарадња родитеља и запослених у школи
 • Распоред пријема родитеља од стране одељењских старешина
 • Организовање радионица за родитеље
 • Опремање кабинета за санитарно еколошке техничаре
 • Израда сале за физичко васпитање
 • Реконструкција фасаде школе

7.

Тим за организацију стручног усавршавања наставника

Вођа Тима: Миливојевић Јулијана

Чланови Тима:

 • Дабић Бисерка
 • Милић Елизабета
 • Стојановић Лидија
 • Крстић Марина
 • Стаменковић Милена
 • Рудан Ружица
 • Израда плана стручног усавршавања наставника
 • Усавршавање у установи усавршавање ван установе
 • Организовање семинара у другом полугодишту
 • Тестирање инклузивног програма у партнерским установама.

8.

Тим за промоцију школе

Вођа Тима: Михајловић Славиша

Чланови Тима:

 • Костић Милан
 • Вукић Милан
 • Крстић Марина
 • Николић Марина
 • Бешлић Џунић Вера
 • Милић Елизабета
 • Љубић Данијела
 • Марковић Малина
 • Георгијев Александра
 • Милошевић Наташа
 • Пејчић Саша
 • Тасић Верица
 • Маринковић Марина
 • Петровић Данијела
 • Лукић Мирјана
 • Прикупљање података о Основним школама
 • Учешће на Сајмовима и Ревијама
 • Сарадња и акције са Основним школама
 • Припрема Промотивног материјала
 • Отворена врата Школе
 • Ажурирање сајта школе
 • Успешни ученици промотери школе
 • Презентација школе у Основним школама
 • Презентација преко Средстава јавног информисања
 • Отворена врата Школе
 • Учешће на Сајмовима и Ревијама
 • Ажурирање сајта школе
 • Успешни ученици промотери школе

9.

Тим за уређење школског простора

Вођа тима: Георгијев Александра

Чланови тима:

 • Цветковић Наташа
 • Митровић Душица
 • Стефановић Олгица
 • Љубић Данијела
 • Стаменковић Милена
 • Марјановић Милица
 • Вујић Златка
 • Ђорђевић Зорица
 • Цакић Новица
 • Стаменковић Гордана
 • Санација подрума објекта у улици 7. Јулуи
 • Уређење школског дворишта и улаза за ученике
 • Уређење етно собе
 • Реконструкција крова, замена столарије и олука
 • Санација подрума објекта у улици 7. Јулуи
 • Уређење школског дворишта и улаза за ученике.
 • Уређење етно собе
 • Реконструкција крова, замена столарије и олука

10.

Тим за појачани васпитни

 рад са ученицима

Вођа тима:Илић Радмила

Чланови:

 • Марјановић Милица
 • Ракић Иван
 • Анђелковић Дејан
 • Драгмир Наташа
 • Кукудинац Ратко
 • Илић Миљан
 • Станковић Маја
 • Николић Радмила
 • Милетић Снежана
 • Бенедето Ивана
 • Вукадиновић Милена
 • Рад са децом из осетљивих друштвених група
 • Помоћ деци из осетљивих друштвених група за наставак школовања

11.

Тим за заштиту наставника од мобинга

 • Динић Љубиша
 • Рудан Ружица
 • Цакић Новица
 • Аризановић Александра
 • Стојановић Олгица
 • Костић Маја
 • Ђорђевић Јелена
 • Томић Љиљана
 • Драгмир Наташа
 • Студен Спасић Нада
 • Праћење и унапређење међуљудских односа
 • Праћење и унапређење међуљудских односа

12.

Тим за израду годишњег извештаја и плана рада школе

 • Михајловић Славиша
 • Живковић Весна
 • Илић Радмила
 • Миливојевић Јулијана
 • Тешић Лидија
 • Костић Весна
 • Тописировић Драган
 • Пејчић Саша
 • Миливојевић Звездан
 • Прикупљање извештаја  актива, тимова, секција
 • Благовремена израда годишњег извештаја и припрема за израду годишњег плана рада

13.

Тим за развој школског програма

 • Михајловић Славиша
 • Живковић Весна
 • Бојковић Татјана
 • Дабић Бисерка
 • Најдановић Марија
 • Николић Александра
 • Илић Радмила
 • Израда елабората за ново занимање у школи
 • Израда анекса школског програма
 • Израда елабората за ново занимање у школи
 • Израда анекса школског програма

14.

Тим за преглед школске документације

 • Михајловић Славиша
 • Миливојевић Јулијана
 • Стојановић Лидија
 • Тасић Верица
 • Стаменковић Милена
 • Преглед  дневника рада, месечних и глобалних планова рада, дневника ваннаставних активности, свесака разредних старешина, матичних књига и др.
 • Преглед  дневника рада, месечних и глобалних планова рада, дневника ваннаставних активности, свесака разредних старешина, матичних књига и др.

15.

Тим за рад на пројектима

 • Илић Радмила
 • Миливојевић Јулијана
 • Живковић Весна
 • Анђелковић Дејан
 • Тописировић Драган
 • Костић Милан
 • Вукић Милан
 • Златановић Душица
 • Николић Радмила
 • Обуке и израда нових пројеката
 • Учешће у разним пројектима
 • Обуке и израда нових пројеката
 • Учешће у разним пројектима

16.

Тим за организовање Републичког такмичења

 • Михајловић Славиша
 • Живковић Весна

председници стручних већа

 • Костић Весна
 • Станковић Саша
 • Јовановић Првослав
 • Сарадња са локалном средином, клубом фризера, заједницама, медијима и  др.
 • Набавка опреме и благовремена припрема за такмичење
 • Сарадња са локалном средином, клубом фризера, заједницама, медијима и  др.
 • Набавка опреме и благовремена припрема за такмичење