Радни однос  засновао сам 1992 године у школама Ратко Павловић и Филип Кљајић на месту наставника стручних предмета у струкама: хемијски техничар, гумар и конфекционар коже и крзна. Након краћег времена постао сам стални члан испитних комисија већег броја стручних предмета. Учествовао сам у изради нових планова и програма за верификацију нових занимања у школи као што су: кожарски техничар, фризер стилиста идр. Кроз наставу остварио сам добру сарадњу са многобројним предузећима: Ђука Динић, Поморавље, Вулкан, Нитекс, Нишка млекара, Нишка пивара, Нишка пекара, Рудо, Ход  и др.

1994 год. положио сам испит за лиценцу и стекао звање професора стручних предмета.

Четири године био сам члан Школског одбора у школи Филип Кљајић. Више од 10 година  био сам председник Синдиката у школи.

Са временом, као технолог, предавао сам и другим струкама у школи као што су: кожарски техничар,  галантериста, обућар,  женски и мушки фризер, педикир-маникир, сценски маскер и власуљар, масер и козметички техничар. Био сам дугогодишњи председник  актива хемичара и технолога као и разних комисија у школи.

Учествовао сам у организацији неколико Републичких такмичења, а на једном од њих је ученица чији сам био ментор освојила прво место у галантеријској струци.

Радио сам на изради уџбеника за кожарску струку који није завршен и издат због почетка бомбардовања Србије.

Од 2014 године постао сам директор Школе моде и лепоте. Изабран сам за члана Просветног савета у Нишу. За време мандата, занимања из огледа преведена су у редовно школовање и то: моделар одеће, дизајнер одеће, модни кројач, козметички техничар, масер и здравствени неговатељ.

Ради успешног школовања ученика проширили смо сарадњу и са другим предузећима, организацијама и удружењима: локална самоуправа, школска управа, управа за образовање, привредна комора, национална служба за запошљавање, удружења фризера, педикира и маникира и козметичара при привредној комори, клуба фризера Ниша, удружење старих заната јужног региона, удружење Руковет, Клинички центар Ниш, Институт Нишка бања, Дом здравља, установа Мара, Геронтолошки центар, водовод, Аура, Ред кет, Астер текстил, Бенетон, Гиз  и др. Школа учествује и у многобројним пројектима и то веома успешно. У складу са циљевима Министарства просвете школујемо и ученике по дуалном образовању за занимање Модни кројач.  На тај начин повећавамо углед школе, како у Нишу тако и у Србији.

Глобални план рада директора школе

Рад директора Школе базираће се на одредбама Закона, нормативним актима Школе, одлукама и опредељењима Школског одбора, Наставничког већа, упуствима и документима Министарства просвете, као и на сталним упуствима школских надзорника, текућој активности школе, педагошкој и методичкој теорији и пракси.

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

 • Учешће у изради идејне скице програма структуре рада школе
 • Израда месечног плана послова школе и плана директора

ОРГАНИЗАТОРСКА ФУКЦИЈА

 • Постављање организације рада (иницирање израде распореда свих видова наставе и рада служби – распореда рада пријем странака, ученика и сл.)
 • Разрада овлашћења свих руководећих места у школи (ко и зашта одговара, начин праћења и вредновање рада)
 • Постављање ефикасније организације рада директора (распореде рада, седнице, консултације са стручним службама, психологом и сл.)

РУКОВОДНА СТРУКТУРА

 • Упознавање прописа на којима се заснива руковођење и управљање (закон о средњој школи и сл.)
 • Упознавање личности појединца, њихова криза и тешкоћа у индивидуализацији руковођења
 • Припрема седница стручних и управних органа школе
 • Планирање радних састанака унапред за месец и седницу
 • Планирање седмичних и дневних сусрета и разговора

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА

 • Учешће у изради вредновања рада школе и његовој реализацији
 • Организација израде инструмената за:
 • Праћење припремања наставника за наставу
 • Сарадња са родитељима
 • Усавршавање наставника
 • Објективно вредновање ученика
 • Инструменти за вредновање часова

ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА

 • Указивање педагошко-инструктивне помоћи у фази припремања дидактичког материјала, подстицање за примену савремене образовне технологије
 • Припрема сачињених инструмената у сагледавању дидактичко-методичке заснованости часова
 • Иницирање стручних служби (педагошко-психолошке) и стручних тимова у изради пројеката и њиховој реализацији, а према програму истраживања рада

 Месечни план директора школе

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
СЕПТЕМБАР
 • Педагошко – инстриктивни рад – план
 • Учешће у раду Школског одбора
 • Инвестициони планови
 • Програмирање и организација рада школе
 • Преглед школске документације из претходне школске године
 • Рад у стручним органима школе
 • Потписивање уговора о реализацији практичне наставе
 • Рад на изради плана стручних актива
 • Израда система вредновања у школи
ОКТОБАР
 • Педагошко инструктивни рад
 • Учешће у раду школског одбора
 • Рад на уређењу школске средине
 • Рад у стручним органима школе
 • Усаглашавање нормативних аката
 • Извештај о финансијском пословању
 • Анализа похађања наставе
НОВЕМБАР
 • Педагошко – инструктивни рад
 • Учешће у раду Школског одбора
 • Контрола реализације свих видова ваннаставних активности
 • Контрола извођења практичне наставе изван просторија школе
 • Контакти са радним организацијама у којима се обавља практична настава
 • Рад са саветом родитеља
 • Рад у стручним органима школе
ДЕЦЕМБАР
 • Педагошко – инструктивни рад
 • Учешће у раду Школског одбора
 • Организација пописа
 • Контрола ваннаставног особља
 • Рад у стручним органима школе
ЈАНУАР
 • Педагошко – инструктивни рад
 • Административно – финансијски послови
 • Припрема за прославу школске славе
 • Доградња и усавршавање система вредновања радника у школи
 • Рад у стручним органима школе
 • Преглед дневника и остале евиденције
ФЕБРУАР
 • Педагошко – инструктивни рад
 • Учешће у раду школског одбора
 • Рад са Саветом родитеља школе
 • Нормативна делатност
 • Рад у стручним органима школе
МАРТ
 • Педагошко – инструктивни рад
 • Учешће у раду Школског одбора
 • Анализа реализације Годишњег програма рада у свим сегментима и отклањање недостатака
 • Рад у стручним органима школе
 • Припрема организације учешћа на Рапубличким такмичењима
АПРИЛ
 • Педагошко инструктивни рад
 • Учешће у раду Школског одбора
 • Преглед педагошке документације
 • Рад у стручним органима
МАЈ
 • Педагошко – инструктивни рад
 • Учешће у раду Школског одбора
 • Административно – финансијски послови
 • Контрола школске документације
 • Рад у стручним органима школе
ЈУН - ЈУЛ
 • Педагошко – инструктивни рад
 • Учешће у раду Школског одбора
 • Анализа финансијског пословања
 • Кадровска питања
 • Рад на изради новог Годишњег плана рада школе
 • Контрола вођења педагошке документације
 • Рад у стручним органима школе