Активности Савета родитеља Школе у минулој години показују да овај вид организовања ђачких родитеља може имати веома значајну улогу за укупну активност Школе, посебно на плану постизања бољих успеха и веће дисциплине ученика, као и на плану боље опремљености школе, те правилног и објективног тумачења рада Школе, њених свакодневних проблема, реализације образовно-васпитног рада и пружања помоћи у реализацији свих значајних питања из програма рада школе.

Савет родитеља у школској 2017/2018. години, посебну активност ће испољити на следећим питањима.

МЕСЕЦ

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

СЕПТЕМБАР

 1. Конституисање Савета родитеља
 2. Утврђивање предлога за избор представника родитеља

Директор, психолог

Председник СР

ОКТОБАР

 1. Избор ученика у ШО и за Стручни актив за развојно планирање
 2. Разматрање намене коришђења средстава од донација и од сопствених средстава школе и утврђивање предлога одлуке о намени коришћења средстава родитеља, за Школски одбор
 3. Доношење одлуке о плаћању обезбеђења и донаторског динара
 4. Давање сагласности на план и програм екскурзија и друга питања око организације екскурзија
 5. Учешће у поступку предлагања изборних предмета и уџбеника
 6. Стручна тема – психолог

Председник СР

Стручна већа, психолог

Председник СР, психолог

НОВЕМБАР

 1. Усвајање извештаја о изведеној екскурзији
 2. Разматрање извештаја о успеху ученика и изостајању на првом класификационом периоду са предлогом мера за побољшање успеха и смањење броја изостанака
 3. Разматрање услова за рад Школе, безбедност и заштиту ученика
 4. Предлог тема

Стручни вођа

 

Стручни сарадници

ФЕБРУАР

 1. Разматрање Извештаја о успеху ученика и остваривање школског програма у првом полугодишту са предлогом мера за побољшање исхода образовања и васпитања
 2. Стручна тема - психолог

Стручни сарадници

Председник СР, психолог

АПРИЛ

 1. Разматрање извештаја о успеху ученика и изостајања на крају трећег класификационог периода са предлогом мера за побољшање успеха и смањење броја изостанака
 2. Упознавање са резултатима анкета о узроцима неуспеха појединих одељења

Стртучни сарадници

психолог

ЈУН

 1. Разматрање извештаја о успеху ученика и остваривању школског програма
 2. Разматрање Извештаја о реализацији школског развојног плана и Извештаја о самовредновању
 3. Разматрање извештаја о коришћењу средстава прикупљених од родитеља
 4. Разматрање предлога Годишњег плана за наредну школску годину

Стручни сарадници, стручни тимови руководство рачуновођства

психолог