Школски одбор ће током школске године све своје активности обављати сагласно надлежностима које су утврђене Законом, Статутом Школе и другим општим актима. Школски одбор ради на основу свог Правилника, према плану одржавања редовних седница.

МЕСЕЦ

ДНЕВНИ РЕД

септембар

 1. Усвајање Извештаја о остваривању и самовредновању Годишњег плана рада за школску 2016/2017.год.
 2. Усвајање Извештаја о раду директора и  о раду Школе за школску 2016/2017.год.
 3. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2017/2018.год.

октобар

 1. Усвајање извештаја о утрошку средстава од донаторског динара, и средстава за обезбеђење објекта и лица у школској 2017/2018. години
 2. Доношење одлуке о намени средстава од донаторског динара на предлог Савета родитеља

новембар

 1. Утврђивање мишљења у поступку одлучивања по конкурсу
 2. Усвајање извештаја о реализацији екскурзија
 3. Усвајање плана стручног усавршавања

децембар

 1. Разматрање плана уписа ученика за наредну школску годину
 2. Усвајање финансијског плана школе за расподелу буџетских средстава за 2018. годину
 3. Доношење одлуке о спровођењу годишњег пописа

јануар

 1. Усвајање извештаја о попису, финансијском пословању и извештају о јавним набавкама мале вредности.

фебруар

 1. Усвајање извештаја о успеху ученика и остваривању школског програма у првом полугодишту са предлогом мера за побољшање исхода образовања и васпитања
 2. Усвајање извештаја о реализацији школског развојног плана
 3. Нормативна активност

април

 1. Усвајање Извештаја о раду директора и раду школе
 2. Разматрање извештаја директора Школе о обављеном инструктивно-педагошком увиду и надзору, са прегледом мера за унапређење образовно-васпитног рада

мај

 1. Разматрање извештаја стручних сарадника Школе о остваривању циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа са предлогом мера за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада
 2. Усвајање извештаја о реализацији ескурзија

јун

 1. Усвајање Извештаја о успеху ученика и остваривању школског програма у школској 2017/2018. години
 2. Усвајање извештаја о реализацији школског развојног плана
 3. Усвајање извештаја о самовредновању
 4. Одлучивање о награђивању ученика и наставника