Наставне екскурзије су неопходне у наставном раду ради повезивања наставе са животом. За време извођења екскурзије ученици ће бити у ситуацији да практично примене стечена знања и стекну нова у вези са наставним програмом, па и шире.

Ове школске године наставне екскурзије ће бити стручно и савесно припремљене у циљу остваривања постављеног задатка. У том циљу бира се тим за планирање и организовање екскурзија. Тим ће чинити:

  • професор историје,
  • професор српског језика,
  • професор географије,
  • професор ликовне културе,
  • психолог школе и
  • родитељ, члан Савета родитеља школе.

Тим ће бити одговоран за израду Плана (дефинисање времена, простора, локације, цене) и заједно са разредним старешинама биће задужен за извођење ексурзије.

На седници Наставничког већа биће одређени руководиоци екскурзија.

Реализација екскурзије условљена је бројем заинтересованих ученика. Припреме за реализацију екскурзије реализоваће Савет родитеља и Ученички парламент.

Екскурзије ће бити изведене уколико су испуњени сви законски услови за организацију екскурзије.

Предлози једнодневних излета:

- 600 година од завршетка градње Манасије (1418-2018). Циљ: Неговање прошлости, повезивање, проширивање, продубљивање знања стечених у настави. Развијање и неговање колективног духа. Оспособљавање ученика за активно учешће у друштвеном животу и његовом демократском развоју.

- Ресавски колаж: Деспотовац, парк макета, Манасија, Деспотовачка бања, Ресавска пећина, Велики Бук. Деспотовац: споменик Деспоту Стефану, висок 4 метара, од бронзе, чува успомену на владара за чије време у Србији почиње озбиљан развој трговине, занатства и дипломатије. Парк макета, 2 километра од града, на површини од 30000 м2, настао 2008. Године. Манасија, задужбина Деспота у XV-веку. Комплекс опасан великим зидовима за одбрану, са 11 кула. Културно средиште државе. Деспотовачка бања: реуматска обољења дебелог црева. Ресавска пећина, откривена 1962.године. На 10 минута вожње од Ресавске пећине налази се водопад Велики Бук, висине преко 20 метара.